Få ut mer av din ledningsgrupp!

En utvecklingsprocess

Programmet bygger på metodiken från The Human Element®. Syftet med detta är att skapa en fördjupad förståelse för relationerna i gruppen och för ledningsgruppens uppdrag.

Utformning

Totalt 8 – 12 månader

Lednings-
gruppen får

  • Fördjupad samsyn kring ledningsgruppens uppdrag
  • Tydlighet i roller och förväntningar på dessa
  • Effektiva arbetsmetoder
  • Fördjupade relationer och ökad tillit
  • Metoder för strategiskt beslutsfattande
  • Verktyg för att hantera konflikt och intressemotsättningar

Programmet

 

Lindblom Consultings program för ledningsgruppsutveckling innefattar ledningsgruppens uppdrag, arbetssätt, kommunikation, förväntningar på deltagarna, självinsikt och förmåga att utmana sin egen och andras komfortzon. Utbildningen syftar till att skapa ett gemensamt språk för gruppen att adressera frågor kopplade till dess effektivitet, arbetssätt och strategiska fokus.

Målet för programmet är att skapa ett arbetsklimat och arbetssätt som gör ledningsgruppen till ett effektivt, lustfyllt och utvecklande forum med det strategiska fokus som hör till ledningsgruppens organisatoriska nivå.

 

 

Metodik

 

Programmet är upplevelsebaserat och verksamhetsfokuserat. Det bygger på teorier och modeller från utvecklingsprogrammet The Human Element®. Aktiviteterna innefattar korta teoripass, feedback, självskattningsinstrument, gruppövningar, visualiseringar samt samtal och reflektion. Den innefattar också diskussioner och beslut kring gruppens arbetsformer med direkt koppling gruppens uppdrag. I tillämpningsfasen, Modul 2, adresseras aktuella strategiska verksamhetsfrågor.

 

 

Bakgrund

 

Efter snart tjugo års arbete med ledningsgrupper blir det allt mer uppenbart att det är svårt att få en ledningsgrupp att fungera riktigt bra. Den börjar inte fungera optimalt av sig själv bara för att där sitter erfarna och kompetenta människor, lika lite som ett fotbollslag blir framgångsrikt bara för att där finns toppspelare i laget. Ledningsgruppen måste, liksom fotbollslaget, samträna, ha tydliga mål och roller, och utveckla sina relationer så att man kan ge och ta emot rak och tydlig feedback utan att det uppstår konflikter och personmotsättningar.

En ledningsgrupp är en vital del av en organisation. En stor del av den frustration och ineffektivitet som kan finnas ute i organisationer kan härledas till lednings-gruppen. Här följer några klassiska exempel som jag mött:

Suboptimering (ledningsgruppen har inte tydliggjort sitt gemensamma uppdrag – gruppmedlemmarna strider för sina enskilda ansvarsområden)

• Konflikter (personliga motsättningar i ledningsgruppen fortplantar sig ut i organisationen)

• Överdrivet gemyt och snällhet (ledningsgruppens medlemmar undviker att ta tag i svåra och känsliga frågor för att behålla en gemytlig och vänlig stämning i gruppen)

• Operativt fokus (ledningsgruppen ägnar sin tid åt operativa frågor i stället för strategiska frågor, eftersom de strategiska frågor är svårare och diffusare)

• Omvärlds- och händelsestyrt arbete (ledningsgruppen släcker bränder och ägnar sig åt alla frågor som skjuts in i agendan från olika håll, i stället för att själv definiera strategiskt fokus)

 

För att motverka dessa och andra effektivitetshinder behöver gruppen arbeta med tre grundläggande frågor:

 

Vad är ledningsgruppen till för?

Är det ett forum för gemensamt ansvar för helheten? Eller ett parlament för de olika delarnas kompromisser? Eller chefens rådgivande grupp? Eller något annat? Oavsett vilket är det helt viktigt att syftet med gruppen är tydligt liksom förväntningarna på deltagarna.

 

Hur ska ledningsgruppen arbeta?

Hur ofta och hur länge behöver gruppen träffas? Hur ser processen att skapa en vass agenda ut? Hur ser övriga arbetsprocesser, såsom informationsspridning, problemlösning, beslutsberedning och uppföljning, ut? Hur fattar gruppen beslut? Hur utvärderar och utvecklar gruppen sitt arbetssätt?

 

Hur ökar gruppen öppenhet och tillit?

Tillit är grunden för öppenhet. Samtidigt är det genom öppenhet man skapar tillit. Att skapa goda cirklar där öppenhet och tillit ökar är avgörande för gruppens effektivitet och utveckling. I ledningsgrupper kan det vara en utmaning då det ofta finns starka viljor, motstridiga intressen, maktkamper och färgstarka personligheter. Det krävs verktyg, spelregler och mod för att gruppen ska kunna adressera och hantera detta.

 

 

Lindblom Consulting AB är associerad samarbetspartner till Ekan Management. Ekan Management har ramavtal med ett flertal offentliga aktörer och är bland annan en av leverantörerna inom chef och medarbetarutveckling till statliga myndigheter genom ramavtal med Kammarkollegiet .

 

Varmt välkommen att ta kontakt!
Share This