The Human
Element

Vem riktar sig kursen till?

Personlig utveckling.

The Human Element riktar sig till var och en som vill lära känna sig själv bättre, utforska hinder eller blockeringar, komma i kontakt med sin vilja, energi och lust, förbättra sin förmåga att sätta gränser eller bara att uppskatta livet i högre grad. Ett annat sätt att beskriva det är att kursen riktar sig till var och en som önskar förbättra sin självaktning.

 

Många deltagare är chefer eller ledare, men det behöver man inte vara. Anledningen att många chefer väljer att gå kursen är att förmågan att förstå såväl sina egna som andras reaktioner och beteenden är central i ledarrollen.

 

Att förstå sina egna och andras reaktioner ger oss möjligheten att inte agera på dem, att inte älta dem utan att låta dem vara där, för att i lugn och ro välja vad man vill göra. Övar man på denna förmåga finner man efter en tid hur stressen för oförutsedda situationer minskar, liksom stressen för hur andra människor, eller man själv, ska reagera eller agera. Man blir då lugnare och mer närvarande och förmögen att inte hantera livet, utan att också glädjas åt det.

Vad är The Human Element?

 • Det är en ledarskapskurs som idag finns i ett 20-tal länder på 15 olika språk.
 • Det är en upplevelse som av många deltagare beskrivs som en milstolpe i livet.
 • Det är en välfylld verktygslåda med mätformulär, samtalsmodeller, reflektionsövningar och mycket annat användbart för ledare och grupper.
 • Det är en sammanhållen teori som belyser och knyter samman organisationsperspektivet med gruppen och individen.
 • Det är en livsfilosofi med grundvärderingar som hjälper dig att förhålla dig till andra människor, till din organisation, ditt uppdrag och inte minst till dig själv.

Upplevelsen

En varm process.

Att gå en The Human Element kurs är en omtumlande, stark och lärorik upplevelse. Det finns ingenting i programmet som bestämmer vad du ska uppleva, men det erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska just ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv.

Självkänslan är nyckeln.

En god självkänsla betyder att jag accepterar alla olika sidor av mig själv; mina styrkor, mina brister, min empati och min själviskhet, min kompetens och min okunnighet; allt som just nu är sant om mig. Om jag kan acceptera allt detta, och kanske till och med tycka om det, behöver jag i mindre grad använda mig av mina försvar.

Försvaren hindrar mig

Mina försvar – kritikern, hjälparen, offret, självanklagaren, förnekaren, krävaren – är som en värktablett med allvarliga biverkningar; ökad stress, sämre kommunikationsförmåga och svårigheter att se saker från olika perspektiv. Försvaren gynnar inte min utveckling. Genom att vara uppmärksam på när mina försvar aktiveras kan jag lära mig mer om mig själv, och utvecklas.

Sök upp rädslan

I stället för att använda mina försvar (vilka jag uppfinningsrikt utvecklat ända sedan mina första år i livet) för att dölja rädslan kan jag nu välja att möta och välkomna det obehag rädslan ger upphov till. Genom att inte vara rädd för att vara rädd kan jag vara sann och autentisk i fler situationer i livet.

De grundläggande behoven

Det finns många olika mänskliga behov. The Human Element erbjuder en robust och enkel modell som tar fasta på några av våra mest grundläggande behov:

 • Tillhöra – att bli sedd, uppmärksammad, att få vara med.
 • Kontroll – att ha makt och inflytande, vara med och bestämma, ha kontroll.
 • Öppenhet – att vara accepterad för den jag är, att få uttrycka den jag är.

… och rädslorna

 • Ignorerad – osynliggjord, exkluderad, att inte få vara med, inte finnas.
 • Förödmjukad – att göra bort sig, bli skrattad åt, förlöjligad, känna sig oändligt dum.
 • Avvisad – att inte bli accepterad, inte bli omtyckt, att bli fördömd.

The Human Element bygger på tre grundläggande värderingar:

 1. Sanning – tanken att vi kan lösa mellanmänskliga problem genom att helt enkelt uttala det vi tänker och känner; vår egen sanning.
 2. Egna val – tanken att vi själva har möjlighet att välja och skapa den förändring vi önskar, och
 3. Självinsikt – tanken att förändring förutsätter att vi ökar vår självsikt kring våra inre drivkrafter: Vad vill vi? Vad är vi rädda för?

Att utveckla relationen till mig själv.

Relationen till mig själv är som vilken relation som helst – den påverkas av vad jag gör, vad jag säger, vad jag tänker och vad jag känner. Jag kan när som helst välja att börja vårda relationen till mig bättre, t ex genom att:

 • Jag berättar min sanning. Jag låter mig själv och andra få veta vad som är min sanning.
 • Jag stannar då och då upp och lyssna på min kropp och min inre dialog, utan att döma mig.
 • Jag frågar mig regelbundet: Det jag nu i min tanke säger till mig själv, skulle jag säga så till någon annan? Och, det jag nu kräver av mig själv, skulle jag kräva det av någon annan?
 • Jag påminner mig om att jag alltid gör val – utan att för den skull känna skuld. Jag är ansvarig för mitt liv.
 • Jag är beredd att öka min medvetenhet om mig själv. Jag vet ännu inte allt om mig själv.
 • Jag utvecklas i tillåtande miljöer, med människor som inte dömer och som uppskattar mitt växande.
 • Jag har tålamod med min egen utveckling. Jag utvecklas i min egen takt och måste ingenting.

The Human Element veckan är intensiv och fylld av aktiviteter, övningar och samtal. Den sätter igång tankar och processer som fortsätter långt efter veckans slut.

 För somliga blir veckan en start för nya tankar eller ett uppvaknande, för andra ett påskyndade av en pågående utveckling och för ytterligare andra blir veckan en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill göra. Man tar makt över sitt liv och gör de förändringar man vill. 

Det unika med en The Human Element vecka är att den är optimerad för att stödja dig i din process. Den är bara din. Den bor i dig och lever kvar även långt efter att du glömt vad det egentligen var vi gjorde.

 

Verktygslådan

Mätverktyg eller formulär är en bra hjälp för att belysa fenomen som uppstår i organisationer, grupper och inom individer. De är inte till för att berätta sanningen om fenomenet – de är inte ett facit – utan ett sätt att utmana invanda föreställningar och tankesätt, och att vara ett avstamp för reflektion och samtal.

Mätverktygen i The Human Element kallas Element. Det finns ett flertal Element:

 • Element T (för att utforska en frustrerande relation)
 • Element B (för att utforska mina relationer på beteendenivån)
 • Element F (för att utforska mina relationer på känslonivån)
 • Element S (för att utforska mina beteenden och känslor inför mig själv)
 • Element E (för att utforska min självaktning/självkänsla)
 • Feedback
 • TCI – Team Compatibility Index (gruppens samarbetsindex – för att utforska hur specifika relationer inom gruppen påverkar hela gruppen)
 • Element W (för att utforska en arbetsrelation)

Utöver dessa finns ett stort antal modeller och reflektionsverktyg för svåra samtal, beslutsfattande i grupp, att öka sin självaktning, belysa defensiva beteenden, tankar och känslor (röd zon) och mycket annat.

Teorin

1958 presenterade den amerikanske psykologen Will Schutz en teori om relationer mellan människor. Teorin kallade han FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).
Med tre dimensioner som utgångspunkt beskriver och förklarar teorin de flesta interaktioner människor emellan. Dimensionerna är tillhöra – kontroll – öppenhet. Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap.

Den djupaste och mest omfattande presentationen av FIRO-teorin med dess olika instrument och hur de kan användas ges i programmet The Human Element®. Detta utvecklings- och ledarskapsprogram skapades av Will Schutz under 80- och 90-talet. FIRO-teorin används där som en vetenskaplig lins, genom vilken vi kan få ett klarare perspektiv och ökad förståelse för dynamiken i mänskligt beteende, både vårt eget och andras. Ett perspektiv som gör det möjligt för oss att få större kunskap och ökad medvetenhet och medkänsla för både oss själva och andra.

FIRO-teorin identifierar tre grundläggande behov som gemensamma för alla människor: var och en har behov av att känna sig betydelsefull – kompetent – omtyckt. Dessa behov uttrycks på tre nivåer – i våra beteenden, i våra känslor och i vår relation till oss själva. På var och en av nivåerna finns de tre dimensionerna tillhöra – kontroll – öppenhet.

Enligt The Human Element är vår självbild och hur vi förhåller oss till oss själva helt centralt
i våra liv.

Människan Will Schutz

Will Schutz dog i november 2002 efter ett sällsynt rikt och framgångsrikt liv. Han var far till fem barn i flera äktenskap – det sista med Ailish varade i nästan 20 år – älskade sport, storbandsjazz, kvinnor, korsord m.m. samt ett gott liv. Han blev PhD i psykologi 1951 vid 25 års ålder. Han var en förgrundsgestalt i det som kallades ”the human potential movement”, som utgick från det berömda Esalen Institutet i Kalifornien, där Will 1967-1975 arbetade med alla de stora personligheterna och blev berömd för sina insatser rörande ”Open Encounter”. Han skrev och gav ut åtta böcker, forskade och undervisade på Harvard University, UC Berkeley, Antioch University-San Francisco, University of Chicago, Einstein Medical School m.fl. ansedda institutioner – och utvecklade FIRO-teorin och så småningom dess fördjupning i den pedagogiska modellen The Human Element.

Will var en betydande teoretiker, en vetenskapsman med skarp intelligens. Han hade också en unik förmåga att se och känna vad som pågick i samspelet mellan människor. Han betecknade sig själv som en ”Jew boy from Chicago”, men också som ”Emperor of Esalen”. Han var mångsidig – rentav något av en renässansmänniska.

Will kombinerade detta att vara en vetenskapsman, innebärande stränga krav på teoretisk stringens och dokumentation, med att vara en människa med stor förståelse för känsla, livsglädje, att delta helt och fullständigt m.m. När han kom till Esalen 1967 träffade han människor i vars sällskap båda dessa sidor stimulerades. Han experimenterade och utvecklades där tillsammans med personer som Abraham Maslow, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Timothy Leary och Alexander Lowen. De sökte tillsammans integrera en rad rörelser och idéer i avsikt att hjälpa människor att utforska och kunna använda hela sin potential. Det gällde t.ex. österländska vishetsläror, religioner och rörelser där kroppen och sambandet mellan kropp och själ betydde mycket. De utforskade t.ex. ”Psychosynthesis, Bioenergetics, Psychodrama, Gestalt therapy, Rolfing” och annat.

Det var ur detta som utvecklingen av FIRO spirade till vad som skulle bli The Human Element. Will ägnade de sista 20 åren av sitt liv åt att fullborda arbetet med The Human Element och åt att använda THE i sitt arbete med klienter, samt inspirera sina efterföljare i det företag han grundade och i det nätverk han skapade världen runt.

Share This